Portal
Rekrutacja
31.03.2017
grafika

 

ZASADY REKRUTACJI 
DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców  (rozwieszone w Ślesinie, Kazinie i Minikowie ) oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Termin składania deklaracji w ostatnim tygodniu lutego od poniedziałku do piątku. Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje objęcie dziecka procedurą rekrutacyjną wg nowych zasad.

 

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o :

1) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

4. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, na rok szkolny 2017/2018 

  

 

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

od 3 kwietnia 2017 r.

do 14 kwietnia 2017 r. 

 

od 29 maja 2017 r.

do 2 czerwca 2017 r.

 

Sporządzanie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  

 do 4 maja 2017 r.

 

 

 

 do 23 czerwca 2017 r.

 

 

Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe  

 do 4 maja 2017r.

do 23 czerwca 2017 r.

 

Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom, po przeprowadzeniu postepowania 

do 10 maja 201 7r. do 30 czerwca 2017 r.
 

Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie ich do publicznej wiadomości 

do 10 maja 2017 r.

do 30 czerwca 2017 r.

  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19 maja 2017 r. do 7 lipca 2017 r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 22 maja 2017 r. do 11 lipca 2017 r.

 

5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria : 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole , oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia: 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

    

 1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

 5

 zaświadczenie

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat  5 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
 3. Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola  5 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 4.

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

 4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 5.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

 4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

8Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

9.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

 

12. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje   wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

14. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz  dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym  dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 

15. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania   rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba, że na  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT